Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Mahavir Bhaghwan Puja

Shrimat veer harey bhav peer bhare sukh seer anakultayee.
Kehari ank ari kardank naye hari pankati mauli suhayee.
Main tum ko it thapat hoon Prabhu Bhakti sameet hiye harshayee.
Hey karuna dhan dharak dev ihan ab tishthu shighr hi ayee.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Atra avtar avtar samvaushata avahanam.
Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Atra tishta thah thah ishthapnam.
Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Atra mam sannitho bhav bhav vishte sannadhi karnam.

Kcheerodadhi sum shuchi neer knachan brhang bharo, prabhu veg haro bhav peer yatey dhaar karo.
Shree veer maha ativeer sanmati nayak ho, Jay Vardhman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer jinendrai. Janam Jara Maritiyu Vinashnai Jalam Nirvapamati Swaha

Malya giri chandan saar keshar sang ghaso Prabhu bhav ataap niwaar pujat hiya hulso.
Shree veer maha ativeer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Bhav Tap Vinashnai Chandnam Nirvapamati Swaha

Tandula sit Shashi sum shuddh leeno thaar bhari tasu pujj dharo aviruddh pavoon shiv nagari.
Shree veer maha ativeer sanmati nayak ho Jay Vardhman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Akhshey Pad Praptai Akchatan Nirvapamati Swaha

Sura taru kay suman samet suman suman pyarey so manamath bhanjan hetu pujoon pad thare.
Shree veer maha ativeer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Kam Van Vidhuvanshnaye Pushpam Nirvapamati Swaha

Rus rajjath sajjath sadhya majjath thar bhari, pud jajjath rajjath adya bhajjath bhukh ari.
Shree veer maha ativeer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Kchuda rog vinashnai Nevedham Nirvapamati Swaha

Tum khandit mandit neh deepak jovat hoon, tum pad tar he sukh geh bhrama tum khovat ho
Shree veer maha athiveer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Moh Rog vinashnai Deepam Nirvapamati Swaha

Hari chandan agar kapoor chur sugand kara tum padtar khevat bhuri aattho karm jara.
Shree veer maha athiveer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Ashat Karam Dehnai Dhoopam Nirvapamati Swaha

Ritu phal kalvarjit laye, kanchan thar bharo shivphal hit hey jinraye tumdhig bhent dharon.
Shree veer maha athiveer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Moksh Phal Praptai Phalam Nirvapamati Swaha.

Jalphal vasu saji himthar tanman mod dharon gunn gaaoon bhavdadhitar pujat paap haro.
Shree veer maha athiveer sanmati nayak ho Jay Vardhaman gunn dheer sanmati dayak ho.

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Anarghay Pad Praptai Argham Nirvapamati Swaha

Mohe rakho ho sharana shri Vardhaman jinraye ji, Garabh sadah sit chatth liyo tithi, thrishla ur agh harna
Sur surpati tit sev karo nit, mai pujon bhav tarna, Mohe rakho ho sharana shri Vardhaman jinraye ji

Om Hirim Ashadh Shukla shashtyun Garabh Mangal Manditai shree Mahaveer Jinendrai Argham Nirvapamati Swaha

Janam chet sit teras ke din kundalpur kan varna, Sur giri sur guru puj rachaayo mai pujun bhav harna
Mohe rakho ho sharan shri Vardhaman jinraye ji

Om Hirim chet shukla tridoshyam Janam Mangal Praptai shree Mahaveer Jinendrai Argham Nirvapamati Swaha

Mangsir asit manohar dashmi ta din tap acharna, Nrap kumar ghar paran kino mai pujon tum charna
Mohe rakho ho sharana shri Vardhaman jinraye ji

Om Hirim Margsheersh Krishna dashmiyam Tapo Mangal Manditai shree Mahaveer Jinendrai Argham Nirvapamati Swaha

Shukal duse vaishakh divas ari ghat chatuk kchai karna,Keval lahi bahvi bhavsar tare jajon charan sukh bharna
Mohe rakho ho sharana shri Vardhaman jinraye ji

Om Hirim Vaishakh shukul dashmiyan Gyan Mangal Madityai shree Mahaveer Jinendrai Argham Nirvapamati Swaha

Kartik shyam amavas shivtiye pavapurthe varna ,Gann phani vrand jaje tit bahu vidh mai pujon bhaye harna
Mohe rakho ho sharana shri Vardhaman jinraye ji

Om Hirim Kartik Krishna Amavashayam Moksh Magal Manditai shree Mahaveer Jinendrai Argham Nirvapamati Swaha

Jayamala

Gan dhar asni dhar chakra dhar hal dhar gadadar varvada
Aru chaap dhar, vidhya sudhar, tirshul dhar sevain sada

Dukh haran anand bharan taaran taran charan rasaal hai
Sukhumal gunn mani maal unnat bhal ki jaymal hai

Jai trishlanandan hari krat vandan jagda nandan chand varam
Bhav tap nikandan tan man kandan rahit sapandan nayan dharam

Jai keval bhanu kalasadnam, bhavi koke vikashan kanj vanam
Jagjeet maharipu moho haram, rachgyan draganver chur karam

1 Garbhadik mangal mandit ho dukh darid ko nit khandit ho
Jag mahi tumhi sut pandit ho tumhi bhav bhaav vihandit ho

Hari vansh sarojan ko ravi ho balvant mahant tumhi kavi ho
Lahi keval dharm prakash kiyo ab lo sohi marag raj tiyo

Puni aap tane gunn mahi sahi surr magna rahe jitne sub hi
Tinki vanita gunn gavat hai, le maniso man bhavat hai

Puni naach tarang umang bhari, tuv bhakti vishe pag aim dhari
Jhananam Jhananam Jhananam Jhananam sur leth taha tanan tanan

Ghananam ghananam ghann ghant baje dramdam dram dag mirdang saje
Gagnangan garbhgatha sugatha tatataa tatataa atataa vitataa

Dhragtam dhragtam gati bajath hai surtaal rasaal juchajathe
Sananam Sananam Sananam nabhme ek rup anek jodhari brame

Kai nari subeen bajaavat hai tum rojas ujjval gaavat hai
Kartal Vishay kartal dhare surtaal vishal ju nadh kare

In aadi anek uchaha bhari sur bhakti kare prabhu ji tumri
Tumhi jag jivan ke pith ho tumhi bin karan te hitu ho

Tumhi sub vighna vinashan ho tumhi nij anand bhasan ho
Tumhi chit chintit dayak ho jag mahi tumhi sub layak ho

Tumre pan mangal mahi sahi jiye uttam punye liyo sabhi
Humko tumri sharnagat hai tumre gunn mai man pagat hai

Prabhu mo hiye aap sada basiye jublon vasu karm nahin nasiye
Tublo tum dhayn hiye varto tublo shrut chintan chit raton

Tublo vrat chaarit chaahatu ho tublo shubh bhav sugahathu ho
Tublo sath sangati nithya raho tublo mam sanjam chit gahon

Jablo nahin nash karo ariko shivnaari varo samta dhari ko
Yadhyo tablo humko jin ji hum jaachatu hai itni sun ji

Shri veer jinesha namit suresha nag naresha bhagati bhara
Vrandavan dhyave vigan nashave vaanchit pavey sharam vara

Om hrim shree Mahaveer Jinendrai. Maha Argham Nirvapamati Swaha

Shri sanmati ke jugalpad jo puje dhar prit
Vrandavan so chaturnar lahe mukti nav neeth

Iti ashirwad

IDJO SERVICES