Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Pooja Peethika

Om Jai Jai Jai, Namoastu Namoastu Namoastu.

Namo Arihantanam,
Namo Siddhanam,
Namo Aayriyanam,
Namo Uvajjhayanam,
Namo Loye Savvay Sahunam.

Om hrim shri anadi mool mantray byo namah (Pushpanjali Chipait)

Chattari Mangalam,
Arihanta Mangalam,
Siddha Mangalam,
Sahu Mangalam,
Kevali Pannatto Dhammo Mangalam.

Chattari Loguttama,
Arihanta Loguttama,
Siddha Loguttama,
Sahu Loguttama,
Kevali Pannatto Dhammo Loguttamo.

Chattari Sharanam Pavvajjami,
Arihante Sharanam Pavvajjami,
Siddhe Sharanam Pavvajjami,
Sahu Sharanam Pavvajjami
Kevali Pannattam Dhammam Sharanam Pavvajjami.

Om namo arihanta namah (Pushpanjali Chipami)

Mangal Vidhan

Apavitrah pavitro va susthito dusthitoapi va,
Dhyayetpanch namaskaram, sarva papeh pramuchyate. 1

Apavitrah pavitro va sarvavastham gatoapi va,
Yah maretparmatmanam, sa bahyabhyantare shuchi. 2

Aparajit mantroyam, sarva vighna vinashanah,
Mangaleshu ch sarveshu, prathamam mangalam matah. 3

Eso panch namoyaro, savva pavappnasano,
Mangalanam ch savvesim, padhamam hohi mangalam. 4

Arhamitaksharam bramhavachakam parmeshthinah,
Siddhachakrasya sadbeejam, sarvatah pranamamyaham. 5

Karmashtaka vinirmuktam, mokshlakshmi niketanam,
Samyaktvadi gunopetam, siddha chakram namamyaham. 6

Vighnoghah pralayam yanti shakinee bhoot pannagah,
Visham nirvishatam yaati, stooyamane jineshware. 7

Pushpanjali chipaith

Panch Kaliyanak Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe kaliyan maham yaje.

Om hrim shri bhagvatho garab janam thap, gyan, nirvana, panch kaliyanakay. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Panch Parmayshthi Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe jin nath maham yaje.

Om hrim shri arhanth sidh acharya updyay sudh sadhu. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Jin Sahastranam Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe jin nam maham yaje.

Om hrim shri bhagvachin shahshtra namay. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Swasthi Mangal

Shri maj jinendra mabh vandh jagat triyasham
Syad vadh nayak mananth chatushth yarhum
Shri mool sanga sudersham sukritayai kaheytur
Jinendra yagya vidhi resh maya bhay dhaye

Swasti trilokguruvai jinpungavaay,
Swasti swabhaav-mahimodayasusthitaay.
Swasti prakaash sahajorjjit dringmayaay,
Swasti prasanna lalitaadbhut vaibhavaay.

Swastyuchchhalad vimalbodhsudhaaplavaay,
Swasti swabhaav parbhaav vibhaaskaay.
Swasti trilok vitataik-chidudgamaay,
Swasti trikaal sakalaayat vistritaay

Dravyasya shuddhimadhigamya yathaanuroopam,
Bhaavasya shuddhimadhikaamadhi gantukaamah.
Aanambanaani vividhaanyavalambya valgan,
Bhoothaarthyaghya-purushasya karomi yagyam.

Arhatpuraanpurushottam paavanaani,
Vastoonyanoonamakhilaanyayamek eva.
Asminjwalad vimal-kevalbodhvanhau,
Punyam samagramahamekmanaa juhomi.

Om vividhyagya pratigyaanaay jinpratimaagre paripushpaanjalim kshipet.

Swasti Path

Shri Vrishbho nah Swasti, Swasti Shri Ajeetah
Shri Sambhav Swasti, Swasti shri Abhinandanah
Shri Sumati Swasti, Swasti Shri PadamParbhah
Shri Suparshaw Swasti, Swasti Shri Chandraparbhah
Shri Pushapdanta Swasti, Swasti Shri Shitalah
Shri Shiriyansh Swasti, Swasti Shri Vaspujayah
Shri Vimlah Swasti, Swasti Shri Anantah
Shri Dharamah Swasti, Swasti Shri Shantiah
Shri Kunthu Swasti, Swasti Shri Arinathah
Shri Malli Swasti, Swasti Shri Munuswartah
Shri Nami Swasti, Swasti Shri Neminathah
Shri Parshaw Swasti, Swasti Shri Vardhmanah

Pushapanjali Chipami

IDJO SERVICES